Udruzenje odrzavalaca BiH The 2nd Conference
June 13-16 2012, Zenica, B&H
Zenica
 
 Zbornici radova - Conference Proceedings
1
zbornici radova
1
Održavanje - Maintenance 2018
1
Održavanje - Maintenance 2016
1
Održavanje - Maintenance 2014
1
Održavanje - Maintenance 2012
1
Održavanje - Maintenance 2010
1

The 1st Conference Održavanje - Maintenance 2010
Zenica, Bosnia and Herzegovina, 10-12 June 2010
EDITOR: Dr. Safet Brdarević
ISSN 1512-9268

To find particular paper by author(s) or paper title, use Filter:
Naslov rada Title Authors Full text
UVODNI RADOVI - KEYNOTE PAPERS
Menadžment održavanja u savremenom poslovanju Maintenance Management in Modern Business Habul Aida, Pilav-Velić Amila (Bosna i Hercegovina) pdfdownload PDF
Entiteti tehnike uslov i mjera uspješnosti sistema i procesa Entities of Technics- The Condition and Measure of Success of Systems and Processes Bulatović Miodrag, Đurović Dušan(Crna Gora) pdfdownload PDF
 
Menadžment rizikom u upravljenju i održavanju voznog parka Risk Management in Managament and Maintenance Fleet Rajković Dragan, Đorđević Slavoljub, Malbašić Slobodan (Srbija) pdfdownload PDF
NAGARA system u planiranju ljudskih potencijala u procesu opravke tehničkih sistema NAGARA System for Planning Human Potentials in the Repair Process of Technical Systems Marić Bogdan, Božičković Ranko, Ćosić Ilija* (Bosna i Hercegovina, *Srbija) pdfdownload PDF
Procesni model održavanja brodova u skladu sa standardima ISO 9001 u mornarici Vojske Crne Gore   Milaković Jelenko (Crna Gora) pdfdownload PDF
Uvođenje menadžmenta-izazov koji se postavlja pred službu održavanja Introduction of the Management- Challenge in Front of the Maintenance Unit Fatos Ukaj (Republic of Kosovo) pdfdownload PDF
Upravljanje održavanjem pomoću troškova Maintenance Management using Cost Brdarević Safet, Aganović Edina, Brdarević Fikret (Bosna i Hercegovina) pdfdownload PDF
Kadrovi kao osnovni element funkcije održavanja Employees as a Basic Element Function Maintenance Imamović Mustafa (Bosna i Hercegovina) pdfdownload PDF
Važnost menadžmenta ljudskih resursa u realizaciji planskih ciljeva održavanja u pomorstvu - brodskoj industriji Importance of Human Resources Management in Realization of Planning Objectives of Maintenance in Maritime Affairs - Shipping Industry Ćorović Branislav, Šekularac Senka (Crna Gora) pdfdownload PDF
Trendovi u razvoju sistema održavanja željezničkih transportnih organizacija Trends in Maintenance System Development of Railway Transportation Organizations Milekić Mile, Gojković Borislav, Jašarević Sabahudin (Bosna i Hercegovina) pdfdownload PDF
Upravljanje održavanjem uz podršku suvremenog informacijskog sustava održavanja Maintenance Management Supported by State-of-the-Art Computerized Maintenance Management System Brckan Krešimir, Dinković Zlatan, Jakšić Dean (Hrvatska) pdfdownload PDF
Softver za dobijanje podataka o navojima Software for Threads Data Obtaining Tiro Dragi, Kevelj Jusuf (Bosna i Hercegovina) pdfdownload PDF
Menadžment, kontrola i održavanje računovodstvenog informacionog sistema Management, Control and Maintenance Accounting of Information Systems Bibuljica Husnija (Republic of Kosova) pdfdownload PDF
Metode za procjenu stanja kotrljajućih ležaja Methods for Assessment of Rolling Element Bearings Halep Amir (Bosna i Hercegovina) pdfdownload PDF
  Some Applications of Thermography and Laser Interferometers for Damage Prediction and Diagnostics of a CNC Machine Pop Grigore Marian, Popa Marcel, Andrei Tirla, Glad Contiu, Chetreanu Don Camil Octav (Romania) pdfdownload PDF
Nove tehnologije za otkrivanje propusnosti plinskih postrojenja i instalacija   Bićanić Zoran (Hrvatska) pdfdownload PDF
Primjena infracrvene termografije u otkrivanju propuštanja UNP plina (ukapljenog naftnog plina, LPG) Applying Infrared Thermography in LPG (Liquid Petrol Gas) Leak Detection Bratko Saša (Hrvatska) pdfdownload PDF
Mogućnosti primjene savremene endoskopske dijagnostike u održavanju prema stanju vazduhoplovnih sredstava   Karadžić Radoje, Bulatović Miodrag, Milaković Jelenko (Crna Gora) pdfdownload PDF
Dijagnoza stanja vazduhoplovnih motora primjenom analize avio goriva, ulja i maziva   Karadžić Radoje, Bulatović Miodrag, Milaković Jelenko (Crna Gora) pdfdownload PDF
Spektrofotometrijska metoda određivanja ulja u vodi kao mogućnost detekcije mjesta havarije Spectrophotometric Method for Determination of Oil in Water as Possible Detection Place of Averages Avdić Nurudin (Bosna i Hercegovina) pdfdownload PDF
Uloga informacionog sistema sa video nadzorom na stanicama tehničkih pregleda vozila u FBiH i Brčko distriktu BiH Role of the Information System with Video Control on Stations for Technical Inspection at the Level of FB&H and Brčko District of B&H Mustafić Ibrahim, Klisura Fuad, Jašarević Sabahudin (Bosna i Hercegovina) pdfdownload PDF
Značaj video nadzornog sistema u radu stanica  tehničkih pregleda u FBiH i Brčko distriktu BiH Significance of Video Inspection at the Stations for Technical Examinations of Vehicle in FB&H and Brčko Distrikt B&H Brdarević Safet, Jašarević Sabahudin, Klisura Fuad (Bosna i Hercegovina) pdfdownload PDF
O praćenju inicijalnih oštećenja diskova turbomlaznih motora i mogućnostima odlaganja njihove pojave On Tracking of Initial Damages of Turbojet Engine Disks and Posibilities of Prolongation of Their Appearance Posavljak Strain (Bosna i Hercegovina) pdfdownload PDF
Analiza odstupanja mjera kranskih staza kao uzrok loši radnih svojstava dizalica Analysis of Measure Deviations as a Cause of Bad Crane Performances Vukojević Nedeljko, Hadžikadunić Fuad, Vukojević Dušan (Bosna i Hercegovina) pdfdownload PDF
Analiza trošenja bandaža točkova elektrolokomotiva Analysis of the Wheel Bandage Attrition of Electric Locomotives Gojković Borislav (Bosna i Hercegovina) pdfdownload PDF
Gotovost brodova u Mornarici Vojske Crne Gore   Milaković Jelenko, Bulatović Miodrag, Karadžić Radoje (Crna Gora) pdfdownload PDF
Analiza uticaja terotehnolološkog pristupa održavanju na operativnu gotovost tehničkih sistema Analysis of Influence of Terotechnology Approach in Maintenance on Technical Systems Operational Readiness Avdić Hasan (Bosna i Hercegovina) pdfdownload PDF
Funkcionalna pogodnost radnih tijela kod usitnjavanja sirovina i materijala Functional Advantage of Working with the Body of Raw Materials and Materials Šišić Ifet, Alić Nedžad, Suljić Fikret (Bosna i Hercegovina) pdfdownload PDF
Prilog analizi eksploatacione pouzdanosti sistema vodosnabdijevanja u fraktalnom uređenju Contribute to the Analysis of Exploitation Relability Water Supply Sistem Buljubašić Sanel, Avdić Hasan, Tufekčić Džemo (Bosna i Hercegovina) pdfdownload PDF
Pogodnost dijagnosticiranja stanja sistema vodosnabdijevanja Convenience of Diagnosis State of Water Supply Sistems Buljubašić Sanel, Avdić Hasan, Tufekčić Džemo (Bosna i Hercegovina) pdfdownload PDF
Produženje  vremenskog  roka rada vazduhoplova   Karadžić Radoje, Bulatović Miodrag, Milaković Jelenko (Crna Gora) pdfdownload PDF
Statistička analiza strukturne degradacije elemenata  brodskog trupa kod starih brodova za prevoz rasutog tereta Statistical Analysis of Ship's Hull Structure Wastage of Aging Bulk Carriers Ivošević Špiro, Nikolić Danilo (Crna Gora) pdfdownload PDF
Eksperimentalno određivanje  parametara produktivnog navarivanja tvrdim legurama Experimental Determination of Production Hard-Alloy Surfacing Parameters Perović Milenko (Crna Gora) pdfdownload PDF
Održavanje i sigurnost robotskih sistema Maintenance and safety of robot systems Čabaravdić Malik (Bosna i Hercegovina) pdfdownload PDF
Održavanje elektromotornih pogona u eksploataciji Maintenance of Electric Drives of Exploitation Emkić Meho, Arnautović Amir, Karić Alija, Tinjić Harun (BiH) pdfdownload PDF
  Aircraft Emissions at Bosnia and Herzegovina Airports Šabić Muharem, Brdarević Safet (Bosnia and Herzegovina) pdfdownload PDF
  Ecology Aspects in Order to Reduce the Maintenance Ration in the EDM Process Tirla Andrei, Popa Marcel Sabin, Pop Grigore-Marian, Oltean Andrei Ion, Popa Monica (Romania) pdfdownload PDF
Održavanje tehnoloških parametara u funkciji stepena efikasnosti prečišćavanja otpadnih voda na postrojenju u gradu Srebrenik Maintenance of Technological Parametars of the Efficinecy of Wastewater Treatment on Plant in Town of Srebrenik Imamović Nusret, Goletić Šefket, Ekinović Sabahudin (Bosna i Hercegovina) pdfdownload PDF
Uticaj održavanja kotlova i ciklonskih postrojenja na emisiju čvrstih čestica i dimnih plinova u atmosferu   Prcanović Halim, Oruč Mirsada, Duraković Mirnes, Beganović Sanela(Bosna i Hercegovina) pdfdownload PDF
Pokazatelji eksploatacije vozila u sistemu sakupljanja otpada   Radoičić Goran, Milosavljević Peđa (Srbija) pdfdownload PDF
  Approximation of the Local Legislation for the Environment in Line with the European Union Directive "IPPC" - Kosovo Case Krasniqi Armand (Republic of Kosova) pdfdownload PDF
Hidrogeološka istraživanja u cilju zaštite voda šireg područja Hadžića kod definiranja trase koridora Vc Hydrogeological Investigations Broader Category Hadžići the Definition of the Route Corridor Vc Balta Vukašin, Žigić Izet, Pašić-Škripić Dinka (Bosna i Hercegovina) pdfdownload PDF
Kvaliteta prirodnih agregata i njihov uticaj na izradu i održavanje završnog sloja kolovoznih konstrukcija Quality of Natural Aggregate Rocks and their Influence on Producing and Maintaining Final Layer of Road Construction Softić Edis, Božić Branko* (Bosnia and Herzegovina, Croatia) pdfdownload PDF
Upravljanje održavanjem javne rasvjete Management of Public Lightening Maintenance Lacković Zlatko, Marinac Antun (Hrvatska) pdfdownload PDF
Specifičnosti u održavanju hotelskog poduzeća Specific Aspects in Maintaining of Hotel Facilities Vitner Marković Silvija (Hrvatska) pdfdownload PDF
Održavanje organizma u funkciji potrošnje radne energije   Veljović Fikret, Kovač Nezira, Drljević Sanja, Veljović Fahira (BiH) pdfdownload PDF
Infracrvena termografija (termovizija) pravi izbor za redovno održavanje   Petrović Krešimir (Hrvatska) pdfdownload PDF
  Maintaining Information Systems in the Insurance Company in Kosovo Ramaj Vehbi, Lajqi Hysen, Hasani Vjollca, Krasniqi Fadil (Kosovo) pdfdownload PDF
Prilog poboljšanju procesa održavanja voznog parka Contribution to the Improving Vehicles Fleet Maintenance Process Brdarević Fikret, Zilić Ferid, Hamedović Šefik (Bosna i Hercegovina) pdfdownload PDF

NAPOMENA:
Stručno - naučni radovi objavljeni u Zbornicima radova objavljeni su u izvorniku. Recenzije radova proveli su članovi Naučnog odbora. Odgovornost za stručnu i jezičku ispravnost teksta preuzeli su autori radova.

UPOZORENJE:
Sva prava pridržana. Ni jedan dio ovoga Zbornika radova ne smije se reproducirati ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na bilo koji način, elektronski ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje u bazu podataka bez odobrenja izdavača - Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, odnosno urednika Zbornika. Uložen je najveći mogući trud da bi ovaj Zbornik radova bio što potpuniji i tačniji, ali to ne podrazumijeva nikakvu garanciju ili obavezu. Autori radova i izdavač nemaju obavezu niti odgovornost prema bilo kojoj osobi ili entitetu u vezi s ikakvom štetom ili gubitkom zbog informacija objavljenih u ovom Zborniku radova.
DISCLAIMER:
Professional - scientific papers published in Conference proceedings are published in the original. Papers were reviewed by members of the Scientific Committee. Authors are responsible for technical and linguistic correctness of the text.

WARNING:
All rights reserved. No part of these Proceedings may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in a database without permission of the publisher - Mechanical Engineering Faculty, University of Zenica, and the Editor. The greatest possible effort is put to ensure that the Proceedings are complete and accurate, but it does not imply any warranty or liability. The authors and publisher have no obligation or responsibility to any person or entity in connection with any damage or loss due to the information published in the Conference Proceedings.