Udruzenje odrzavalaca BiH The 2nd Conference
June 13-16 2012, Zenica, B&H
Zenica
 
 Zbornici radova - Conference Proceedings
1
zbornici radova
1
Održavanje - Maintenance 2018
1
Održavanje - Maintenance 2016
1
Održavanje - Maintenance 2014
1
Održavanje - Maintenance 2012
1
Održavanje - Maintenance 2010
1

The 2nd Conference Održavanje - Maintenance 2012
Zenica, Bosnia and Herzegovina, 13-16 June 2012
EDITORS: Dr. Safet Brdarević, Dr. Sabahudin Jašarević
ISSN 1986-583X

To find particular paper by author(s) or paper title, use Filter:
Naslov rada Title Authors Full text
UVODNI RADOVI - KEYNOTE PAPERS
Održavanje u funkciji održivog razvoja Maintenance in Function of Sustainable Development Bulatović Miodrag (Montenegro) pdfdownload PDF
Mogućnost korištenja vanjskih resursa za održavanje metalurških postrojenja Possibility of using External Resources to Maintain the Metallurgical Plant Imamović Mustafa, Jašarević Sabahudin (B&H) pdfdownload PDF
 
Neki pogledi na obrazovanje za održavanje u Republici Sloveniji Some Views on Education for Maintenance in Republic of Slovenia Jemec Viktor (Slovenia) pdfdownload PDF
Održavanje  i efektivnosti sistema Maintenance and Effectiveness of Systems Đurović Dušan (Montenegro) pdfdownload PDF
Uticaj upravljanja sistemom održavanja na operativnu raspoloživost tehničkih sistema The Impact of the Maintenance Management System on the Operational Availability of Technical Systems Avdić Hasan, Hasanović Mehmed (B&H) pdfdownload PDF
Garancija kao element kvaliteta i kao element održavanja Guarantee as Part Quality and Guarantee as Part Maintanances Brdarević Safet, Skopljak Amela (B&H) pdfdownload PDF
Ocena i prognoza nivoa pouzdanosti turbogeneratora Assessment and forecast levels of turbogeneartors reliability Adamović Živoslav, Djurić Željko, Radovanović Ljiljana, Josimović Ljubiša, Savić Nenad (Serbia) pdfdownload PDF
  Preventive Maintenance Management of Passengers Cars Driving in the Territory of the Republic of Kosova, Mehmeti Xhemajl, Lajqi Naser, Baxhaku Bashkim, Shpetim Lajqi, Tytyri Hajredin (Kosovo) pdfdownload PDF
  Survey of the Maintenance Management Level in Industrial Enterprises in Czech Republic Zilka Miroslav (Czech Republic) pdfdownload PDF
Remont turbomlaznih motora podržan modalnom analizom lopatica Turbojet Engines Overhaul Supported by Modal Analysis of Blades Posavljak Strain, Banjac Emil (B&H) pdfdownload PDF
Ispitivanja turbinskih vratila u funkciji donošenja odluke o sanaciji Testing of Turbine Shaft to Make Decision on Recovery Aleksić Vujadin, Vistać Brane, Milović Ljubica (Serbia) pdfdownload PDF
Ispitivanje, regulacija i opravka visokotlačnih pumpi i pumpi s hidrodinamičkim regulatorom broja obrtaja diesel motora na ispitnom stroju Hartridge AVM2-PC Testing, Regulation and Repair of High-Pressure Pumps and Pumps with Hydrodynamic Controller of Diesel Engine RPM, Using Hartridge AVM2-PC Test Stand Jukić Omer, Ramić Mahmut (B&H) pdfdownload PDF
Konstrukcione izmjene na mašini za otkopavanje uglja u rudnicima s podzemnom eksploatacijom tipa "Eickhoff EW 170 L" Design Modifications of an Eickhoff Model EW 170 L Coal Shearer in Underground Coal Mines Jukić Omer, Merdić Rešad (B&H) pdfdownload PDF
Demontaža i montaža planetarnog reduktora SRS 2000 kružnog kretanja i detaljna ispitivanja Disassembly and Assembly of the Planetary Gear SRS 2000 Circular Motion and Detailed Examination Veličković Dragoljub (Serbia) pdfdownload PDF
Analiza ugrađene opcije na tračnom transporteru 2.8 polja "D" u specifičnim slučajevima Analysis of embedded options on belt conveyors 2.8 Field "D" in specific cases Veličković Dragoljub (Serbia) pdfdownload PDF
Primjena formalne procjene sigurnosti kod starih balkerijera Application of Formal Safety Assessment of Aging Bulk Carriers Orlando Antonia, Ivošević Špiro, Bauk Sanja, Gagić Radmila (Montenegro) pdfdownload PDF
Neizvjesnost pri odlučivanju kod upravljanja održavanjem voznih sredstava Uncertainty in Decision Making in Management of Rolling Stock Maintenance Milekić Mile (B&H) pdfdownload PDF
Primjena koncepta održavanja zasnovanog na riziku kod starih balkerijera Application of the Risk Based Maintenance of Aging Bulk Carriers Gagić Radmila, Ivošević Špiro, Bauk Sanja, Orlando Antonia (Montenegro) pdfdownload PDF
Održavanje kao sastavni dio sustava upravljanja sigurnošću aerodroma Airport Maintenance within Safety Management System Paljetak Josip, Selak Pero (Croatia) pdfdownload PDF
Implementacija daljinskog monitoringa mašina po stanju Implementation or Rotating Machinery Remote Monitoring Zuber Ninoslav, Šostakov Rastislav (Serbia) pdfdownload PDF
Održavanje sistema za kontrolu parametara jamskog zraka u metanskim jamama tipa Digitrans 2100 Maintenance System of Control Air Parameter in Methane Mine Type Digitrans 2100 Velić Fehim (B&H) pdfdownload PDF
  Applications of the projective-iterative versions of FEM in damage problems for engineering structures Hart Eteri, Hudramovich Vadim (Ukraine) pdfdownload PDF
IC termografija - praksom potvrđena metoda u primjeni preventivnog održavanja Infrared Thermography - Practice Established Method in the Application of Preventive Maintenance Bratko Saša, Bićanić Zoran (Croatia) pdfdownload PDF
Dijagnostika ulja za zupčaste prenosnike u cilju utvrđivanja kvaliteta i optimalnog vijeka upotrebe Toothed Gear Oil Diagnostics for the Purpose of Determining the Quality and the Optimal use Fejzić Fehim, Karić Alija, Fejzić Jasmin, Arnautović Amir (B&H) pdfdownload PDF
Razvoj prenosnog uređaja za višekanalno merenje vibracija Essentials in Development of a Portable Data Logger (PDL) Veg Emil, Regodić Mladen, Andrejević Luka, Šiniković Goran (Serbia) pdfdownload PDF
Kalibracija - potvrda kvalitetno izvedenog održavanja ispitne opreme u akreditiranim laboratorijama po standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2005 Calibration - Confirmation of Quality Test Equipment Maintenance Performed in Accredited Laboratories by the Standards BAS EN ISO / IEC 17025:2005 Emruli Derviš, Jašarević Sabahudin, Brdarević Safet (B&H) pdfdownload PDF
Održavanje opreme kao ispunjenje zahtjeva standarda BAS EN ISO/IEC 17025 Maintenance of Equipment as Fulfillment of Requirements of Standard  BAS EN ISO/IEC 17025 Fakić Belma, Burić Adisa (B&H) pdfdownload PDF
Mogućnosti primjene informacijskog sistema održavanja u komunalnim sistemima snabdijevanja pitkom vodom Possibility of Applying Computerized Maintenance Management Systems in Water Supply Utilities Brckan Krešimir, Dinković Zlatan, Jakšić Dean (Croatia) pdfdownload PDF
Statistika i analiza kvarova na asinhronim motorima u jamama ZD-a RMU Kakanj uz osvrt na doprinos infrared termografije preventivnom održavanju Statistic and Analisis Failures to Induction Motors in Mine ZD RMU Kakanj at Review Productive Infrared Thermography in Preventive Maintenance Velić Fehim (B&H) pdfdownload PDF
Software-ski alati za održavanje računarskih sistema, Software Tools for Maintenance of Computer Systems, Sućeska Suad (B&H) pdfdownload PDF
Održavanje sistema neprekidnog napajanja za informacione sisteme visoke dostupnosti Maintenance of Uninterruptable Power Supply System for High Availability Information Systems Delić Enver, Agić Dragana, Klisura Fuad (B&H) pdfdownload PDF
Model upravljanja proizvodnim procesom u remontno-proizvodnim sistemima na bazi LEAN koncepta Model of Production Management in Overhaul-Production Systems Based on LEAN Concept Marić Bogdan, Moljević Slaviša, Rajković Dragan* (B&H, *Serbia) pdfdownload PDF
Prilog istraživanju funkcije hrapavosti kod elektrohemijske obrade Addition about Roughness Function Research at Electrochemical Processing Pejović Branko, Cvetković Slavica, Mićić Vladan* (Serbia, B&H) pdfdownload PDF
  Fuzzy Networks Application for OCR Kokeš Josef (Czech Republic) pdfdownload PDF
Predviđanje cijena dionica na tržištu Bosne i Hercegovine pomoću neuronske mreže The Prediction of Market Price Shares of Bosnia and Herzegovina by using Neural Networks Habul Aida, Kremić Emir, Habul Mirza (B&H) pdfdownload PDF
Utjecaj rata na okoliš The Impact of War on the Environment Vučinić Zoran, Beronja Bojana*, Vučinić Jovan (Croatia, * Serbia) pdfdownload PDF
Ležište krečnjaka "Morava" kod Breze obrađeno u SWOT analizi, The Deposit Limestone "Morava" in Breze done in the SWOT Analysis, Omerhodžić Nermina, Kurtanović Ramo (B&H) pdfdownload PDF
Uticaj tretiranja različitim fitohormonima na ožiljavanje reznica masline CV. Žutica Influence of Treatment with Different Phytohormones to Rooting of Olive CV. Žutica Cuttings Popović, R., Čizmović, M., Kulina, M.*, Popović, G., Orlandić, V. (Montenegro, *B&H) pdfdownload PDF
Uloga dijagnostike u procesu gospodarenja imovinom Diagnostic Role in the Asset Management Ulaga Samo, Jakovčić Mladen* (Slovenia, *Croatia) pdfdownload PDF
Održavanje voznog parka BH Telecom d.d. Sarajevo kao element implementacije totalnog upravljanja kvalitetom korporacije Fleet Maintenance BH Telecom D.D. Sarajevo as an Element of the Implementation of Total Quality Management Corporation Brdarević Fikret, Zilić Ferid (Bosnia and Herzegovina) pdfdownload PDF

NAPOMENA:
Stručno - naučni radovi objavljeni u Zbornicima radova objavljeni su u izvorniku. Recenzije radova proveli su članovi Naučnog odbora. Odgovornost za stručnu i jezičku ispravnost teksta preuzeli su autori radova.

UPOZORENJE:
Sva prava pridržana. Ni jedan dio ovoga Zbornika radova ne smije se reproducirati ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na bilo koji način, elektronski ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje u bazu podataka bez odobrenja izdavača - Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, odnosno urednika Zbornika. Uložen je najveći mogući trud da bi ovaj Zbornik radova bio što potpuniji i tačniji, ali to ne podrazumijeva nikakvu garanciju ili obavezu. Autori radova i izdavač nemaju obavezu niti odgovornost prema bilo kojoj osobi ili entitetu u vezi s ikakvom štetom ili gubitkom zbog informacija objavljenih u ovom Zborniku radova.
DISCLAIMER:
Professional - scientific papers published in Conference proceedings are published in the original. Papers were reviewed by members of the Scientific Committee. Authors are responsible for technical and linguistic correctness of the text.

WARNING:
All rights reserved. No part of these Proceedings may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in a database without permission of the publisher - Mechanical Engineering Faculty, University of Zenica, and the Editor. The greatest possible effort is put to ensure that the Proceedings are complete and accurate, but it does not imply any warranty or liability. The authors and publisher have no obligation or responsibility to any person or entity in connection with any damage or loss due to the information published in the Conference Proceedings.