Mašinski fakultet u ZeniciUdruženje održavalaca BiH ISSN 1512-9268 Odrzavanje - Maintenance
Zenica
 
 Zbornici radova - Conference Proceedings
 
1
Početna stranica
1
Poziv autorima i učesnicima
1
Tematika konferencije
1
Značajni datumi
1
Organizatori
1
Vrijeme i mjesto održavanja
1
Kotizacija
1
Fotografije 2016
1
Fotografije 2014
1
Fotografije 2012
1
Fotografije 2010
1
Kontakt
1
Zbornici radova
1

Održavanje - Maintenance 2020 20-21 November 2020 Zenica, Bosnia and Herzegovina 41 papers
Održavanje - Maintenance 2018 10-12 May 2018 Zenica, Bosnia and Herzegovina 47 papers
Održavanje - Maintenance 2016 2-4 June 2016 Zenica, Bosnia and Herzegovina 34 papers
Održavanje - Maintenance 2014 11-13 June 2014 Zenica, Bosnia and Herzegovina 45 papers
Održavanje - Maintenance 2012 13-16 June 2012 Zenica, Bosnia and Herzegovina 40 papers
Održavanje - Maintenance 2010 10-12 June 2010 Zenica, Bosnia and Herzegovina 49 papers

NAPOMENA:
Stručno - naučni radovi objavljeni u Zbornicima radova objavljeni su u izvorniku. Recenzije radova proveli su članovi Naučnog odbora. Odgovornost za stručnu i jezičku ispravnost teksta preuzeli su autori radova.
DISCLAIMER:
Professional - scientific papers published in Conference proceedings are published in the original. Papers were reviewed by members of the Scientific Committee. Authors are responsible for technical and linguistic correctness of the text.

RECENZIRANJE:
Autor šalje rad e-mailom.
Urednik provjerava strukturu rada prema Uputama za autore kako bi se uvjerio da rad sadrži potrebne dijelove i stilizaciju.
Urednik šalje pozive članovima Naučnog odbora za koje smatra da bi bili prikladni recenzenti.
Potencijalni recenzenti se izjašnjavaju na osnovu vlastite stručnosti, sukoba interesa i dostupnosti. Oni zatim prihvaćaju ili odbacuju da budu recenzenti. Ako je moguće, pri odbijanju, mogu predložiti alternativne recenzente.
Recenzent čita rad, kako bi napisao detaljnu recenziju prema obrascu za recenziranje. Recenzija se zatim šalje uredniku, uz preporuku da se rad prihvati sa ili bez izmjena ili da se odbije.
Urednik šalje e-mail o odlukama autoru, uključujući sve relevantne komentare recenzenata (anonimizrane).
Ako je prihvaćen, rad se priprema za objavljivanje. Ako je članak odbijen ili je vraćen na veće ili manje izmjene, urednik treba uključiti konstruktivne komentare recenzenata kako bi pomogao autoru poboljšati rad. U ovom trenutku, i recenzenti se obavještavaju putem e-maila, uz obavijest o ishodu njihove recenzije. Ako je papir vraćen na izmjene, recenzenti bi trebali očekivati ​​da će primiti novu verziju, osim ako nisu odbili daljnje recenziranje. Kada su predložene samo male izmjene, konačni pregled će izvršiti urednik.
THE PEER REVIEW PROCESS:
The author submits the paper by email.
The editor checks the paper’s structure against the Author Guidelines to make sure it includes the required sections and stylizations.
The editor sends invitations to members of the Scientific Committee he believes would be appropriate reviewers.
Potential reviewers consider the invitation against their own expertise, conflicts of interest and availability. They then accept or decline. If possible, when declining, they might also suggest alternative reviewers.
The reviewer reads the paper, in order to write a detailed review according to the review form. The review is then submitted to the editor, with a recommendation to accept it with or without modifications, or to reject it.
The editor sends a decision email to the author including any relevant reviewer comments (anonymized).
If accepted, the paper is prepared for publishing. If the article is rejected or sent back for either major or minor revision, the editor should include constructive comments from the reviewers to help the author improve the article. At this point, reviewers are also informed by email letting them know the outcome of their review. If the paper was sent back for revision, the reviewers should expect to receive a new version, unless they have opted out of further participation. However, where only minor changes were requested this follow-up review might be done by the editor.

UPOZORENJE:
Sva prava pridržana. Ni jedan dio ovoga Zbornika radova ne smije se reproducirati ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na bilo koji način, elektronski ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje u bazu podataka bez odobrenja izdavača - Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, odnosno urednika Zbornika. Uložen je najveći mogući trud da bi ovaj Zbornik radova bio što potpuniji i tačniji, ali to ne podrazumijeva nikakvu garanciju ili obavezu. Autori radova i izdavač nemaju obavezu niti odgovornost prema bilo kojoj osobi ili entitetu u vezi s ikakvom štetom ili gubitkom zbog informacija objavljenih u ovom Zborniku radova.
WARNING:
All rights reserved. No part of these Proceedings may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in a database without permission of the publisher - Mechanical Engineering Faculty, University of Zenica, and the Editor. The greatest possible effort is put to ensure that the Proceedings are complete and accurate, but it does not imply any warranty or liability. The authors and publisher have no obligation or responsibility to any person or entity in connection with any damage or loss due to the information published in the Conference Proceedings.

EBSCO Conference Proceedings indexed in EBSCO database Engineering Source
1
Home page
1
Call for papers
1
Conference topics
1
Important dates
1
Organizers
1
Time and venue
1
Conference fee
1
Photos 2016
1
Photos 2014
1
Photos 2012
1
Photos 2010
1
Contact
1
Conference proceedings
1