Društvo održavalaca
Bosne i Hercegovine
Maintenance Society B&H Друштво одржавалаца
Босне и Херцеговине
početna stranica
osnivački akt
zapisnik sa osnivačke skupštine
ciljevi
statut
upravni odbor
plan rada
poslovnik o radu
odluke
pristupnica
Udruženje održavalaca

DRUŠTVO ODRŽAVALACA
BOSNE I HERCEGOVINE
Ul. Fakultetska br 1.
Broj  01-OS

U skladu sa odredbama Osnivačkog akta i Statuta , na Osnivačkoj skupštini Društva održavalaca BiH, održanoj 11.06.2010. u Zenici, donesena je

ODLUKA
O IZBORU PREDSJEDNIKA I DO/PODPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE DRUŠTVA ODRŽAVALACA BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnivačkoj skupštini Društva održavalaca BiH izvršen je izbor predsjednika i do/podpredsjednika Skupštine , kako slijedi :

 1. Mr Bogdan Marić– predsjednik
 2. Dr Hasan Avdić – do/podpredsjednik

Zenica, 11.06.2010. godine                                                             

za predsjednika
Prof.dr Hasan Avdić,dopredsjednik


DRUŠTVO ODRŽAVALACA
BOSNE I HERCEGOVINE
Ul. Fakultetska br 1.
Broj  02-OS

U skladu sa odredbama Osnivačkog akta i Statuta , na Osnivačkoj skupštini Društva održavalaca BiH, održanoj 11.06.2010.u Zenici, donesena je

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ODRŽAVALACA BOSNE I HERCEGOVINE

Na Osnivačkoj skupštini Društva održavalaca Bosne i Hercegovine izvršen je izbor članova Nadzornog odbora, kako slijedi :

 1. Dr Izet Smajević – predsjednik
 2. Mr Abaz Manđuka  – do/podpredsjednik
 3. Dr Suad Špago – član

Zenica, 11.06.2010.  godine                                                           

za predsjednika
Prof.dr Hasan Avdić,dopredsjednik


DRUŠTVO ODRŽAVALACA
BOSNE I HERCEGOVINE
Ul. Fakultetska br 1.
Broj  03-OS

U skladu sa odredbama Osnivačkog akta i Statuta , na Osnivačkoj skupštini Društva održavalaca BiH, održanoj 11.06. 2010 u Zenici, donesena je

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA ODRŽAVALACA BOSNE I HERCEGOVINE

Na Osnivačkoj skupštini Društva održavalaca Bosne i Hercegovine izvršen je izbor članova Upravnog  odbora, kako slijedi :

 1. Dr Safet Brdarević – predsjednik
 2. Mr Pero Bukejlović – do/podpredsjednik
 3. Dr Starin Posavljak– član
 4. Dr Nasuf Hadžiahmetović – član
 5. Dipl.inž. Mirsad Jašarspahić– član
 6. Dr Mustafa Imamović – član
 7. Dr Džemo Tufekčić – član

Zenica, 11.06.2010. godine

za predsjednika
Prof.dr Hasan Avdić,dopredsjednik


DRUŠTVO ODRŽAVALACA
BOSNE I HERCEGOVINE
Ul. Fakultetska br 1.
Broj  04-OS

U skladu sa odredbama Osnivačkog akta i Statuta , na Osnivačkoj skupštini Društva održavalaca BiH, održanoj 11.06.2010. u Zenici, donesena je

ODLUKA O IMENOVANJU LICA OVLAŠTENIH ZA PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE DRUŠTVA ODRŽAVALACA BOSNE I HERCEGOVINE

Lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje  Društva održavalaca Bosne i Hercegovine, sa sjedištem u Zenici su :

 1. Prof.dr Safet Brdarević – Predsjednik Upravnog odbora i Predsjednik DOBiH
 2. Mr. Pero Bukejlović – Do/podpredsjednik Upravnog odbora i Do/podpredsjednik DOBiH
 3. Mr Bogdan Marić – Predsjednik Skupštine DOBiH
 4. Dr Sabahudin Jašarević – Sekretar Upravnog odbora i Sekretar Skupštine DOBiH

Zenica, 11.06.2010.godine

za predsjednika
Prof.dr Hasan Avdić,dopredsjednik


U skladu sa odredbama Osnivačkog akta i Statuta , na Osnivačkoj skupštini Društva održavalaca BiH, održanoj 11.06.2010.u Zenici, donesena je

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA ODRŽAVALACA BOSNE I HERCEGOVINE

Na Osnivačkoj skupštini Društva održavalaca Bosne i Hercegovine izvršen je izbor članova Upravnog  odbora, kako slijedi :

Red.br Ime i prezime / funkcija u UO
1. Safet Brdarević
Predsjednik UO
2. Pero Bukejlović
dopredsjednik
3. Strain Posavljak
član
4. Nasuf Hadžiahmetović
Član
5. Mirsad Jašarspahić
član
6. Mustafa Imamović
član
7. Džemo Tufekčić
član

Zenica, 11.06.2010. godine

Predsjednik Skupštine
Mr Bogdan Marić


DRUŠTVO ODRŽAVALACA
BOSNE I HERCEGOVINE
Ul. Fakultetska br 1.
Broj  01-UO

U skladu sa članon 21 Statuta Društva Održavalaca Bosne i Hercegovine, na sjednici I/2010 od 11.06.2010. godine Upravnog odbora Društva Održavalaca Bosne i Hercegovine , donesena je

ODLUKA O VISINI ČLANARINE DRUŠTVA ODRŽAVALACA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.
Članarina Društva održavalaca Bosne i Hercegovine može biti kolektivna i pojedinačna.

Član 2.
Visina člananrine za kolektivne članove iznosi 100 (stotinu) KM, dok za pojedince iznosi 20 (dvadeset) KM.

Član 3.
Članarina Društva Održavalaca je na godišnjem nivou.

Član 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zenica, 11.06.2010. godine

Predsjednik Upravnog odbora
Prof.dr Safet Brdarević