Društvo održavalaca
Bosne i Hercegovine
Maintenance Society B&H Друштво одржавалаца
Босне и Херцеговине
početna stranica
osnivački akt
zapisnik sa osnivačke skupštine
ciljevi
statut
upravni odbor
plan rada
poslovnik o radu
odluke
pristupnica
Udruženje održavalaca

INICIJATIVNI ODBOR ZA OSNIVANJE
DRUŠTVA ODRŽAVALACA U BIH

PLAN RADA DRUŠTVA  ODRŽAVALACA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2010. GODINU

1.Registracija Udruženja kod nadležnog organa BiH
 Rok : oktobar 2010.                                                     Zadužen predsjednik i sekretar DOBiH

2. Izrada pečata , memoranduma , članskih karti i table DOBIH
Rok : 20 oktobar 2010 .                                              Zaduženi : predsjednik i sekretar DOBIH

3. Izrada web stranice DOBIH
Rok : 30. Oktobar 2010.                                             Zaduženi : mr. Denis Spahić i sekretar

4. Otvaranje računa kod poslovne banke
Rok : do 10. Novembra 2010.                                     Zadužen: sekretar DOBIH

5. Izrada informacije o DOBIH i distribucija privrednim društvima sa većom koncentracijom održavalaca
Rok : 18.juni 2010.                                                       Zadužen : sekretar

6. Omasovljenje članstva
Rok : do 30. Juna 2010.                               Zaduženi : članovi Upravnog i Nadzornog odbora

7. Izrada plana obrazovanja
Zadužen : docent dr sci  Mustafa Imamović

8. Obezbjeđenje finansijskih sredstava za funkcionisanje DOBIH
Zaduženi : članovi Upravnog i Nadzornog odboraposebno i drugi članovi DOBIH

Kontakt: Red.prof.dr Safet Brdarević; e-mail sbrdarevic@mf.unze.ba; mob. 061 153 267
Doc.dr Sabahudin Jašarević; e-mail sjasarevic@mf.unze.ba  mob  061 416 772

Zenica 11.06.2010.                                                                             

Pripremio
Red.prof.dr.sci. Safet Brdarević