Društvo održavalaca
Bosne i Hercegovine
Maintenance Society B&H Друштво одржавалаца
Босне и Херцеговине
početna stranica
osnivački akt
zapisnik sa osnivačke skupštine
ciljevi
statut
upravni odbor
plan rada
poslovnik o radu
odluke
pristupnica
Udruženje održavalaca

U skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ( Službeni glasnik BiH, br.32/2001) na sjednici Osnivačke skupštine Društva održavalaca Bosne i Hercegovine  održane u Zenici, dana 11.06.2010 donesen je

POSLOVNIK O RADU OSNIVAČKE SKUPŠTINE DRUŠTVA ODRŽAVALACA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.
U radu Osnivačke skupštine punopravno učestvuju sve prisutne osobe koje su prethodno popunile i potpisale propisani obrazac o popisu osnivača
Verifikaciona komisija koju čine predsjednik i dva člana, a koju na prijedlog Inicijativnog odbora imenuje Osnivačka supština , podnijet će Osnivačkoj skupštini Izvještaj o broju punopravnih učesnika.

Član 2.
Radom Osnivačke skupštine rukovodi Predsjedavajući i članovi Radnog predsjedništva, koje Osnivačka skupština bira na prijedlog Inicijativnog odbora.

Član 3.
Osnivački akt  DRUŠTVA ODRŽAVALACA BOSNE I HERCEGOVINE  i Statut DRUŠTVA ODRŽAVALACA BOSNE I HERCEGOVINE usvajaju se konsenzusom, putem javnog izjašnjavanja.
Ostale odluke se donose većinom glasova učesnika Osnivačke skupštine.

Član 4.
Izbor predsjednika, dopredjednika, članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora vrši se javnim izjašnjavanjem odnosno aklamacijom.

Član 5.
Pravo predlaganja za predsjednika, dopredsjednika/podpredsjednika i članova Upravnog odbora imaju Inicijativni odbor i svaki punopravni učesnik Osnivačke skupštine.

Član 6.
Izabranim se smatraju oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova .

Član 7.
O radu Osnivačke skupštine vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju zapisničar i  predsjedavajući Osnivačke skupštine.

Član 8.
O proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena ovim poslovnikom odlučuje  Osnivačka skupština većinom glasova, na prijedlog Radnog predsjedništva