Društvo održavalaca
Bosne i Hercegovine
Maintenance Society B&H Друштво одржавалаца
Босне и Херцеговине
početna stranica
osnivački akt
zapisnik sa osnivačke skupštine
ciljevi
statut
upravni odbor
plan rada
poslovnik o radu
odluke
pristupnica
Udruženje održavalaca

DRUŠTVO ODRŽAVALACA
BOSNE I HERCEGOVINE
Zenica, 11.06.2010. godine

ZAPISNIK
SA OSNIVAČKE SKUPŠTINE DRUŠTVA ODRŽAVALACA BOSNE I HERCEGOVINE

održane 11.06.2010. godine u Zenici, hotel "Zenica" Kongresna dvorana sa početkom u 11,30 sati

Skupštini se najprije obratio domaćin prof.dr Safet Brdarević, koji je ukratko iznio osnovne razloge osnivanja ovog udruženja , te poželio uspješan rad. Naglasio je da je Inicijtivni odbor na svoja dva sastanka pripremio prijedloge akata za ovu sjednicu koji su zasnovani na Zakonu o asocijacijama i udruženjima.
Nakon uvodnog obraćanja predložen je 

DNEVNI RED

 1. Pozdravna riječ organizatora
 2. Izbor radnih tijela
 3. Pozdravne poruke učesnika Skupštine
 4. Usvajanje dokumenata Skupštine
 5. Izbor Upravnog i Nadzornog odbora
 6. Izbor predsjednika,dopredsjednika i sekretara DOBiH
 7. Razno

Ad1.
Predsjednik Inicijativnog odbora prof.dr Safet Brdarević podnio je kraće uvodno izlaganje u kome je naglasio potrebu i razloge osnivanja DOBiH-a. Posebno je naglašeno je da je inicijativa nastala kao rezultat želje i potrebe stručnih ljudi iz oblasti održavanja da se na jednom mjestu okupe ljudi koji se bave različitim aspektima održavanja, razmjene iskustava, saopšte rezultate svojih istraživanja, definiraju probleme i potraže optimalna rješenja u mikro i makro razmjerama. DOBiH je nastao sa osloncem na Mašinski fakultet u Zenici koji i sam ima na dodiplomskom i poslijediplomsklom studiju odsjek Održavanje.
Osnivačkoj skupštini DOBiH  riječima podrške i lijepih želja su se također obratili :

 • dr Hasan Avdić, RMU Banovići
 • dr Mustafa Imamović, Mittal Steel / član inicijativnog odbora
 • Muhamed Pašić / ured Načelnika Općine Zenica
 • Prof.dr Miodrag Bulatović, CG/ ispred DOCG i Saveza inženjera CG
 • Pero Ćorić / Privredna komora RS

Ad2.
Na prijedlog Radnog predsjedništva jednoglasno je izvršen izbor radnih tijela i to :

 1. VERIFIKACIONA KOMISIJA
  • Amir Abazović, dip.inž, Ministarstvo privrede ZE-DO kantona
  • Mr Nusret Imamović, dipl.inž, Mašinski fakultet u Zenici
  • Ferid Zilić, dipl.inž, BH Telecom, Direkcija Zenica
 2. ZAPISNIČAR
  • Aida Vejzović, Mašinski fakultet, Zenica
 3. OVJERIVAČI ZAPISNIKA
  • Dr Sabahudin Jašarević, Mašinski fakultet, zenica
  • Šefik Hamedović, dipl.inž, BH Telecom

Predsjednik verifikacione komisije na osnovu pristupnica konstatuje da  skupu prisustvuju 34 člana Skupštine i da se može početi sa radom.

Ad4.
Članovi Osnivačke skupštine pristupili su raspravi i usvajanju prijedloga dokumenata :

 • Poslovnik o radu / usvojen jednoglasno
 • Osnivački akt / usvojen jednoglasno
 • Statut / usvojen jednoglasno

Ad5.
Predsjednik radnog predsjedništva stavlja na raspravu i usvajanje prijedloga kandidata za organe  DOBiH :

 1. SKUPŠTINA DOBIH
  • Mr Bogdan Marić, predsjednik
  • Dr Hasan Avdić, dopredsjednik
  Prijedlog dokumenta usvojen jednoglasno i predsjedavanje Skupštinom preuzima Dr Hasan Avdić u funkciji dopredsjednika / predsjednik odsutan/
 2. NADZORNI ODBOR
  • Dr Izet Smajević,  predsjednik
  • Mr Abaz Manđuka,  dopredsjednik
  • Dr Suad Špago,  član
  Usvojen jednoglasno
 3. UPRAVNI ODBOR
  • Dr Safet Brdarević, predsjednik UO i predsjednik DOBiH,
  • Mr Pero Bukejlović, potpredsjednik,
  • Dr Strain Posavljak, član,
  • Dr Nasuf Hadžiahmetović, član,
  • Dipl. inž Mirsad Jašarspahić, član,
  • Dr Mustafa Imamović, član,
  • Dr Džemo Tufekčić, član,
  Usvojen jednoglasno

Završnu riječ na Osnivačkoj skupštini DOBiH dao je predsjednik Upravnog odbora i predsjednik Radnog predsjedništva prof.dr Safet Brdarević koji se zahvalio na povjerenju i zaželio da svi to opravdaju u svom domenu.
Pozvao članove Upravnog odbora da održe I sastanak Upravnog odbora DOBiH nakon završetka Osnivačke skupštine.
Sastanak završen u 12,45 sati.

U Zenici, 11.06.2010. godine

Zapisničar:
Aida Vejzović                                                          

Ovjerivači zapisnika:
Dr Sabahudin Jašarević
Šefik Hamedović dipl.inž.


DRUŠTVO ODRŽAVALACA BOSNE I HERCEGOVINE
VERIFIKACIONA KOMISIJA

Na osnovu člana 1. Poslovnika o radu Osnivačke skupštine Društva održavalaca Bosne i Hercegovine, Verifikaciona komisija u sastavu :

 • Amir Abazović dipl.inž.,
 • Mr Nusret Imamović,
 • Ferid Zilić dipl.inž.

je dana 11.06.2010. godine u 11,30 sati u hotelu Zenica održala sastanak  o čemu podnosi

IZVJEŠTAJ

Uvidom u potpisane pristupnice i evidencione liste utvrdili smo da Skupštini prisustvuje 34 člana i da Skupština može punopravno odlučivati u skladu sa usvojenim aktima.

U Zenici, 11.06.2010. godine                               
Predsjednik Verifikacione komisije
Amir Abazović, dipl.inž