Društvo održavalaca
Bosne i Hercegovine
Maintenance Society B&H Друштво одржавалаца
Босне и Херцеговине
početna stranica
osnivački akt
zapisnik sa osnivačke skupštine
ciljevi
statut
upravni odbor
plan rada
poslovnik o radu
odluke
pristupnica
Udruženje održavalaca

U skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ( Službeni glasnik BiH, br.32/2001) na sjednici Osnivačke skupštine Društva održavalaca Bosne i Hercegovine  održane u Zenici, dana 11.062010 donesen je

STATUT

I  OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Naziv udruženja je DRUŠTVO ODRŽAVALACA BOSNE I HERCEGOVINE, a  u saradnji sa međunarodnim subjektima ima naziv MAINTENANCE SOCIETY  BOSNIA & HERZEGOVINA. Skraćeni naziv udruženja je DOBiH,  sa adresom Fakultetska 1, Zenica.

Član 2.
Udruženje djeluje na područjuBosne i Hercegovine i po potrebi se povezuje i sarađuje sa sličnim međunarodnim udruženjima. O povezivanju odlučuje Upravni odbor.

Član 3.
Udruženje je pravno lice kojeg predstavlja Predsjednik DOBiH.

II  CILJEVI UDRUŽENJA

Član 4.
Ciljevi DOBiH  su:

 1. proširivanje znanja o održavanju fizičke imovine,
 2. razmjena informacija među održavateljima u zemlji i svijetu, 
 3. podizanje općeg nivoa efikasnosti i ekonomičnosti  održavanja u BiH na razinu prosjeka razvijenih evropskih zemalja ,
 4. proširivati broj članova,
 5. povezivati stručnjake iz ove oblasti,
 6. organizovanje seminara, foruma i okrugli sto
 7. osnovati časopis...

Član 5.
Za ostvarivanje ciljeva i izvođenje aktivnosti mogu se osnovati sekcije. Sekcije su metod rada udruženja, organizovane po interesnom principu članova udruženja. Sekciju osniva Upravni odbor na inicijativu članova udruženja. Sekcije nisu pravno lice i rade u skladu sa pravilima udruženja.

III  ČLANSTVO

Član 6.
Članovi udruženja DOBiH mogu biti punoljetni državljani Bosne i Hercegovine, koji se bave područjem Održavanja ili se brinu o širenju svijesti o Održavanju. Članovima mogu postati, pod istim ovim uslovima, i strani državljani.

Član 7.
O prijemu u DOBiH odlučuje se na osnovu pisane prijave.

Član 8.
Prava članova:
- da sudjeluju u ostvarivanju ciljeva i zadataka udruženja,
- da biraju i budu birani,
- da daju prijedloge i inicijative za rad udruženja i da su o radu udruženja redovno informisani.

Član 9.
Dužnosti članova :

 1. da se aktivno uključe u sve aktivnosti udruženja,
 2. da se brinu za ostvarenje ciljeva,
 3. da poštuju načela i pravila,
 4. da redovno plaćaju članarinu.

Član 10.
Članstvo prestaje :

 1. dobrovoljnim istupanjem,
 2. isključenjem na osnovu zaključka relevantnog organa unutar udruženja,
 3. radi neplaćanja članarine i
 4. zbog grubog kršenja pravila udruženja.

IV  ORGANI UDRUŽENJA

Član 11.
Organi udruženja su

 1. skupština
 2. upravni odbor
 3. nadzorni odbor
 4. disciplinska komisija

Član 12.
Trajanje mandata članova upravnog odbora, nadzornog odbora, disciplinske komisije i sekretara je dvije godine ( 2), i svi mogu biti ponovo birani.

Član 13.
SKUPŠTINA
Skupštinu čine svi registrirani članovi društva .Skupština ima predsjednika i dopredsjednika. Skupština može biti redovna i vanredna. Redovnu skupštinu saziva predsjednik na svoju inicijativu ili na prijedlog UO. Vanrednu skupštinu saziva predsjednik na  inicijativu UO ili  na zahtjev više od deset članova udruženja. Inicijativa se podnosi pismeno uz obrazloženje razloga za sazivanje .
Upravni odbor je dužan sazvati vanrednu skupštinu u roku od 30 dana od prijema zahtjeva za sazivanje. Ako upravni odbor na sazove vanrednu skupštinu u propisanom roku, saziva je poredlagač koji mora da predloži i dnevni red sa odgovarajućim materijalima. Vanredna skupština donosi zaključke samo o pitanjima radi kojih je sazvana.

Član 14.
Skupština ima kvorum ako je na početku sjednice prisutno više od polovine ukupnog broja  članova.

Član 15.
UPRAVNI ODBOR  je nadležan da :

 1. izvršava odluke skupštine,
 2. priprema i predlaže izmjene statuta,
 3. priprema materijale za sjednice skupštine,
 4. priprema godišnji plan i program rada,
 5. određuje visinu članarine,
 6. priprema finansijski plan i odlučuje o njegovoj provedbi,
 7. brine o materijalno-finansijskom poslovanju,
 8. upravlja imovinom,
 9. imenuje sekretara,
 10. iz svojih redova bira blagajnika,
 11. bira i razrješava članove disciplinske komisije,
 12. odlučuje o povezivanju sa domaćim i inostranim asocijacijama,organizacijama,društvima i udruženjima,
 13. donosi odluke o osnivanju i radu podružnica odnosno sekcija, te usklađuje prati i podstiče njihov rad,
 14. usklađuje,prati  i podstiče aktivnost radnih tijela,
 15. vrši ovjeru prijema novih članova,
 16. priprema prijedloge za priznanja i nagrade,
 17. odlučuje o imovini u slučaju prestanka rada Društva održavalaca BiH,
 18. donosi odluke iz nadležnosti skupštine koje podliježu verifikaciji na prvoj predstojećoj sjednici skupštine i
 19. obavlja i druge poslove i zadatke koji proizilaze iz programskih ciljeva i djelatnosti Društa održavalaca BiH

Član 16.
Upravni odbor ima :
predsjednika
dopredsjednika i pet  članova, odnosno ukupno sedam članova.Upravni odbor radi u sjednicama. Sjednice Upravnog odbora saziva i njihovim radom rukovodi predsjednik. Upravni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Sjednica Upravnog odbora se može održati ukoliko istoj prisustvuje najmanje 4 (četiri) člana.

Član 17.
Odluke iz nadležnosti Upravnog odbora  po pravilu se donose konsenzusom. Ako se konsenzus ne postigne , predsjednik će predložiti glasanje o odluci, a odluke se smatraju punovažnim, ako se za njih izjasni većina članova Upravnog odbora.

Član 18.
PREDSJEDNIK
Predsjednik Upravnog odbora je ujedno i predsjednik Drušvta održavalaca BiH.
Predsjednik zastupa i predstavlja Društvo održavalaca BiH , organizuje i koordinira rad, zakazuje i vdi sjednice Upravnog odbora te vodi računa o zakonitosti rada, te obavlja i druge poslove u skladu sa odlukama , zaključcima i smjernicama Skupštine i Upravnog odbora.
U slučaju objektivne spriječenosti, predsjednika zamjenjuje dopredsjednik/podpredsjednik.

Član 19.
SEKRETAR
Društvo održavalaca BiH ima sekretara, koji uređuje organizaciona, pravno-upravna i administrativna pitanja i brine za obavještavanje unutar DOBiH-a.
Sekretar obavlja poslove po zaključku Upravnog odbora i zadatku Predsjednika. Sekretara imenuje Upravni odbor na mandat od dvije ( 2) godine, uz mogućnost produženja mandata u ovisnosti od uspješnosti obavljanja poslova i zadataka.

Član 20.
NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor bira Skupština DOBiH-a  iz svojih redova na mandat od dvije ( 2) godine. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti istovremeno  i Članovi Upravnog odbora.
Nadzorni odbor broji tri ( 3 ) člana koji između sebe biraju predsjednika. Odluke se donose konsenzusom , a izuzetno većinom glasova.

V  FINANSIJSKO I MATERIJALNO POSLOVANJE

Član 21.
Društvo održavalaca stiče sredstva  od članarine, priloga, poklona, sponzorstva i iz drugih izvora u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH.
Posebnom odlukom Upravnog odbora utvrdit će se visina članarine i način plaćanja iste.

Član 22.
Finansijsko i materijalno poslovanje Društva održavalaca BiH obavlja u skladu sa usvojenim finasijskim planom, Zakonom i odgovarajućim propisima.
Finansijsko i materijalno poslovanje Društva održavalaca BiH vodi blagajnik, odnosno ovlašteno pravno ili fizičko lice sa kojim DOBiH zaključi ugovor.

Član 23.
Finansijskim sredstvima upravlja predsjednik DOBiH. Ovlašteni potpisnici finansijske dokumentacije su predsjednik i sekretar .Finansijsko poslovanje je javno, što znači da svaki član ima pravo uvida u način raspolaganja finansijskim sredstvima.

VI        JAVNOST RADA

Član 24.
Rad Društva održavalaca Bosne i Hercegovine, njenih organa i tijela je javan.
Za javnost brinu i odgovaraju Predsjednik i sekretar DOBiH.
Javnost rada se ostvaruje :

 1. omogućavanjem predstavnicima sredstava javnog informisanja da prisustvuju sjednicama organa i da prate aktivnosti DOBiH,
 2. dostavljanjem podataka i saopštenjem za javnost i
 3. na druge uobičajene načine.

VII   DONOŠENJE, IZMJENE I DOPUNE STATUTA
 
Član 25.
Donošenje kao i izmjene i dopune Statuta vrši Skupština dvotrećinskom većinom.
Postupak za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Upravni odbor na prijedlog članova Društva održavalaca BiH.

VIII  PRESTANAK RADA DRUŠTVA ODRŽAVALACA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 26.
DOBiH može prestati sa radom na osnovu odluke Skupštine ili na osnovu odluke nadležnog državnog organa donesene u skladu sa Zakonom.

IX    PEČAT

Član 27.
DRUŠTVO ODRŽAVALACA BOSNE I HERCEGOVINE  ima pečat okruglog oblika , promjera 35 , sa stilizovanim natpisom u sredini , te natpis na latiničnom i ćirilićnom pismu, međusobno odvojeno zvjezdicom, uz rub kruga, i to : *DRUŠTVO ODRŽAVALACA BOSNE I HERCEGOVINE* ДРУШТВО ОДРЖАВАЛАЦА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ*
Pečat sadrži i prijevod naziva na engleskom jeziku :
MAINTENANCE SOCIETY  BOSNIA& HERZEGOVINA.
Posebnom odlukom Upravnog odbora bliže će se odrediti ukupan broj pečata i njihov način upotrebe i čuvanja.
O izmjeni i izgledu pečata odlučuje  Upravni odbor.
Upravni odbor može odlučiti i o upotrebi i korištenju drugih oblika predstavljanja poštujući zakonom utvrđene standarde.
Upravni odbor može odlučiti i o upotrebi i korištenju drugih oblika predstsvljanja poštujući zakonom utvrđene standarde.

IX      ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA ODRŽAVALACA BIH

Član 28.
DOBiH zastupa i predstavlja predsjednik.
U slučaju spriječenosti DOBiH zastupa i predstavlčja dopredsjednik odnosno član Upravnog odbora kojeg odredi predsjednik.

X     POSTUPAK ZA SPAJANJE , RAZDVAJANJE, TRANSFORMACIJU I PRESTANAK RADA DOBiH

Član 29.
Skupština dvotrećinskom većinom odlučuje o spajanju , razdvajanju, transformaciji i prestanku rada i drugim statusnim promjenama na način predviđen Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH.

XI    RASPOLAGANJE IMOVINOM NAKON PRESTANKA RADA DOBiH

Član 30.
U slučaju prestanka rada DOBiH zatečena dokumentacija , finansijska sredstva i imovina prelaze u vlasništvo organizacije koja se osniva odnosno sa istim područjem djelovanja kao i DOBiH o čemu odlučuje Upravni odbor.

XII   ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.
Tumačenje odredbi Statuta daje Skupština DOBiH.

Član 32.
Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se nakon upisa u registar